It was the best of times, it was the worst of times, it was the age of wisdom, it was the age of foolishness, it was the epoch of belief, it was the epoch of incredulity, it was the season of Light, it was the season of Darkness, it was the spring of hope, it was the winter of despair, we had everything before us, we had nothing before us, we were all going direct to heaven, we were all going direct the other way...

This is the archive of the #N IRC Quotes Repository.

Only displaying quotes submitted by Daikenkai. You can remove this filter.

#2077
4.45/5
Daikenkai
2010-10-06
<@Xenorax> FUCK
<@Xenorax> I think I pulled a muscle when I masturbated
<OutrightOJ> Well, duh
<OutrightOJ> That's what masturbation /is/
#2067
3.92/5
Daikenkai
2010-10-03
<Cuckoo> the lower hemisphere isn't that bad. it's just bad compared to the upper
<Cuckoo> hemispheres
<Cuckoo> heeeeeemispheres
<Daik> heeeeemerhoidspheres
<Cuckoo> oh my god that sounds painful
<Cuckoo> where did you get that
<Daik> pulled it out of my ass.
#2422
3.70/5
Daikenkai
2011-09-05
[00:42:53] * kuri (Brett@scave-3125CC9C.hsd1.ga.comcast.net) has joined #n
[00:43:05] <kuri> why is there another kuri here
[00:43:20] <kuri> can you kick that one
[00:43:30] <Thundercunt> Kick the one that just joined.
[00:43:32] * kuri_ was kicked by incluye (incluye)
[00:43:33] <Thundercunt> That's the imposter.
[00:43:41] <Thundercunt> You kicked the wrong one.
[00:43:47] * kuri was kicked by incluye (incluye)
[00:43:48] <@incluye> my bad
[00:43:54] <Thundercunt> Good man
#2029
3.62/5
Daikenkai
2010-09-05
<Snugglepop> So, Skype anyone?
<Tunc> I would.
<Snugglepop> Erm, nevermind
#2487
3.60/5
Daikenkai
2011-12-23
[02:35] <@flag> i just found
[02:35] <@flag> fuckin
[02:35] <@flag> cinnamon rolls everywhere
[02:35] <@flag> reminds me
[02:35] <@flag> a few nights ago i was drunk and at this place
[02:36] <@flag> and i bought all the donuts
[02:36] <@flag> cept this time it's free
[02:36] <@flag> did gloomp edit himself into the topic
[02:36] <@flag> yeah
[02:36] <@flag> classy
[02:40] <@flag> HOLY CHRISTFUCK
[02:40] <@flag> ANTS ALL OVER ME
[02:40] <@flag> ON THE FLOOR
[02:40] <@flag> FLAG OUT
#2196
3.56/5
Daikenkai
2010-12-30
[17:47:09] <inne> Oh hey, is it rp time on #moa.
[17:47:14] <nevada> ooooooh snap
[17:47:16] * nevada is now known as KNIGHT
[17:47:30] <KNIGHT> rp time
[17:47:31] <inne> Rp you guys are like mosquitos to a lamp.
[17:47:37] <Kat> hahahahahaha
[17:48:00] <Losttortuga> sidke what was I ;_;
[17:48:32] <KNIGHT> SPY
[17:48:39] <Losttortuga> YEAH
[17:48:43] * Losttortuga is now known as SPY
[17:48:50] <KNIGHT> DM already left ;A;
[17:48:58] <KNIGHT> wasn't there DRUID and WIZARD
[17:49:01] <KNIGHT> WARRIOR
[17:49:06] <SPY> Yeah and PALADIN
[17:49:07] <KNIGHT> PALADIN
[17:49:10] <KNIGHT> yeaaah maxson
[17:49:39] <KNIGHT> inne knight
[17:49:40] <inne> Knight trudged towards the hill through the dark'ning light looking for his kill avast, he cried here it be! from fright most would have died but leopold was not ascared and thrust his lantern high.
[17:49:47] <KNIGHT> hahahaha
[17:49:50] <Kat> bahahahah
[17:49:51] <SPY> ahahaha
[17:49:56] <KNIGHT> i don't even need to do anything
[17:50:00] <KNIGHT> inne has got my shit locked
#2797
3.55/5
Daikenkai
2013-04-17
[17:59] <@otters> i need someone to play basketball with
[17:59] * Kablizzy has joined #n
[18:00] <@otters> maybe some uh dese niggas
[18:00] <Kablizzy> Welp, I had a good run.
[18:00] * Kablizzy has quit IRC (Quit: ChatZilla 0.9.90 [Firefox 18.0/20130104151925])
#2032
3.46/5
Daikenkai
2010-09-08
<TS> FF 4 Beta 5 is out~
<smartalco> Final Fantasy 4 came out a loooong time ago dude
<TS> Firefox.
#2081
2.90/5
Daikenkai
2010-10-11
[16:09:19] <Vyacheslav> i hope this guy doesn't challenge me
[16:09:21] <Vyacheslav> fff
[16:09:30] <Daik> challenge you to...?
[16:10:16] <Vyacheslav> in wabble
[16:10:33] <Vyacheslav> i have a 60 point lead
[16:10:48] <OutrightOJ> Oh man.
[16:11:03] <Daik> ahh.
[16:11:04] <OutrightOJ> For a second I thought that a '60 point lead' was some sort of super-pencil.
#2106
2.89/5
Daikenkai
2010-10-26
<Rozer> i really want to change my ipods name to "the titanic"
<Rozer> because when i plug it in it will say "the titanic is syncing"
#2055
2.70/5
Daikenkai
2010-09-23
<heartattack> Who wants to play that word game?
<Daik> farragomate?
<heartattack> No.
<Daik> wabble?
<heartattack> No.
<Daik> erm
<heartattack> Superawesomegame
<Daik> trackmania?
<heartattack> No.
<Daik> hmm
<heartattack> Superawesomegame
<Daik> Super Mario Galaxy 2?
<heartattack> No.
<Daik> gran turismo?
<heartattack> Superawesomegame
<heartattack> No.
<heartattack> Superawesomegame
<Daik> COD?
<heartattack> Superawesomegame
<heartattack> Superawesomegame
<heartattack> Superawesomegame
<heartattack> Superawesomegame
<Daik> MW2?
<heartattack> Superawesomegame
<Daik> Fap the cookie?
<heartattack> Gah fuck yes
#2197
2.55/5
Daikenkai
2010-12-30
[18:05:42] <SlappyMcGee> LOOK OUT INDIVIDUALS
[18:05:46] <SlappyMcGee> I JUST BOUGHT TANNER
#2182
2.54/5
Daikenkai
2010-12-24
[15:47:42] <DW25> Merry Christmǎ̦̥̤͕̬̯̰͋̆ͭ͢sͤ̂͝ ̸̺̝̝̲͐ͧͫ͒͑a̷̳͙͓̰̟͍̳n͙͢d͑̅̀͏̞̹̰̝ͤͪ͊̇̈̆̑ͫ̚ą͔̫̺̼̥̩͔̗̥̈́͐͘͝ ̮̤̻̪̊͛͆h̴ͣͥ̍ͣ͊̐ͦ̓͏̖̞̥͚ͅa̪̬̙̯͕̺͍̣̹͐̏͑͊ͫ͝p͇̹̺̲̾͗͐́p̸͉̩͉̬͌̒̐͂͗͌̀̕y̧͂ͮ̂ͬ͑͑̑ͯ̾̒͐͛̚̕͏͈̼̟̹͟ ̵̲̮̤̩͎̳͍̫̼̫̰̲͎̩̖ͦ͂͒̓̒͋́̌̋̑̂̓̐͌̀̚͢ͅn̋͊̃̀̔͂̚
[15:47:43] <DW25> ̑̄́ͤ̄̔҉̡̡͙̫̣̥̼̥͖̭͙̯͓͚ę̸͚̘̝̱̪̣͖̯̤͍͇̪͖͓͍̟̮̼̿̎͑̉̌̈́̏̌ͮ͟w̸͐͆ͥ̅̑ͮ͏̖̣̰̻̬̯̗͉̞̳̞͇̙̯͜͞ ̵̶̡̰̦̟̱̯̦͇̼͇̬̰̫̹̞ͩ̓͛̾̓͆ͬͦ̈́̒̐͑̀͋̉̐͒̊̚͘͢y̨̫̻̝̫̼̟̌ͦ̀̑ͫͩͩ̿̚͘͜ȩ̸̸̼̱̰̪̩̘̘̳̭̹͓͍̤̐͊̊̈̚ã̦̠̱͕͈̠͍̦̺̭̱̬̦̯͋ͮ̍͛ͭ̐̃ͣ͋͟͟͝ͅ
[15:47:45] <DW25> ̭r̮̤̱̙̗̺̠̗̠̻̳̜̣̯͕̠̞ͭ̌̓ͨ̂̾̓̿ͮ͜͜͞͝ͅͅ ̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌̎̏̐̑̒̓̔̿̿̿̕̚̕̚ # ҉̵̞̟̠̖̗̘̙̜̝̞̟̠͇ ̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌̍ ̎̏̐̑̒̓̔̿̿̿̕̚̕̚ ҉҉ ̔̕̚̕̚҉ ҉̵̞̟̠̖̗̘̙̜̝̞̟̠͇ ̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌̍ ̎̏̐̑̒̓̔̿̿̿̕̚̕̚͡ # ̎̏̐̑ ̕̚̕̚ ̔̕̚̕̚҉ ҉̵̞̟̠̖̗̘̙̜̝̞̟̠͇...
[15:47:46] <DW25> ...̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌̍ ̎̏̐̑̒̓̔̿̿̿̕̚̕̚͡ ͡҉҉̔̕̚̕̚҉ ͡҉҉̔̕̚̕̚҉ ҉̵̞̟̠̖̗̘̙̜̝̞̟̠͇ ̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌̍ A̎̏̐̑L̓̔̿̿̿̕̚̕̚͡ ͡҉҉G̔̕̚̕̚҉ ҉̵̞̟̠̖̗̘̙̜̝̞̟̠͇ ̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌̍ ̎̏̐̑̒̓̔̿̿̿̕̚̕̚͡ ͡҉҉ ̕̚̕̚ ̔̕̚̕̚҉◊ख़҉̵̞ ̒̓̔̕̚...
[15:47:52] <DW25> ...̍̎̏̐̑̒̓̔̕̚̕̚ ̡̢̛̗̘̙̜̝ ͡҉O ҉ ̵̡̢̢̛̛̛̖̗̘̙̜̝̞̟ ̠̖̗̘̙̜̝̞̟̠̊̋̌̍̎ ̏̐̑̒̓ ̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌̕̚̕ ̍̎̏̐̑̒̓̔̿̿̿̕̚̕̚ ͡ ͡҉҉ ̓̔̿̿̿̕̚۩IT IS◊EATINGMYSOUL} ҉̵̞̟̠̖̗̘̙̜̝̞̟̠͇ ̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌̍ ̎̏̐̑̒̓̔̿̿̿̕̚̕̚͡ ͡҉ ҉̔̕̚̕̚҉ ~ ҉̵̞̟̠̖̗̘̙̜̝̞̟̠͇...
[15:47:56] <DW25> ...̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌̍ ̎̏̐̑̒̓̔̿̿̿̕̚̕̚͡ ͡ ҉҉ ̔̕̚̕̚҉ ҉̵̞̟̠̖̗̘Z̙̜̝̞̟̠ ̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌ ̎̏̐̑̒̓̔̿̿̿̕̚̕̚ # ҉̵̞̟̠̖̗̘̙̜̝̞̟̠͇ ̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌̍ ̎̏̐̑̒̓̔̿̿̿̕̚̕̚ ҉҉ ̔̕̚̕̚҉ ҉̵̞̟̠̖̗̘̙̜̝̞̟̠͇ ̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌̍...
[15:48:02] <DW25> ...̎̏̐̑̒̓̔̿̿̿̕̚̕̚͡ # ̎̏̐̑ ̕̚̕̚ ̔̕̚̕̚҉ ҉̵̞̟̠̖̗̘̙̜̝̞̟̠͇ ̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌̍ ̎̏̐̑̒̓̔̿̿̿̕̚̕̚͡ ͡҉҉̔̕̚̕̚҉ ͡҉҉̔̕̚̕̚҉ ҉̵̞̟̠̖̗̘̙̜̝̞̟̠͇ ̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌̍ A̎̏̐̑L̓̔̿̿̿̕̚̕̚͡ ͡҉҉G̔̕̚̕̚҉ ҉̵̞̟̠̖̗̘̙̜̝̞̟̠͇ ̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌̍ ̎̏̐̑̒̓̔̿̿̿̕̚̕Ì
[15:48:07] <DW25> š͡ ͡҉҉ ̕̚̕̚ ̔̕̚̕̚҉◊ख़҉̵̞ ̒̓̔̕̚ ̍̎̏̐̑̒̓̔̕̚̕̚ ̡̢̛̗̘̙̜̝ ͡҉ZALGO ҉ ̵IS̡̢̢̛THE̛̛̖̗̘̙̜̝̞̟̠̖̗̘̙̜̝̞̟ ̠̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓ ̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌̕̚̕ ̍̎̏̐̑̒̓̔̿̿̿̕̚̕̚ ͡ ͡҉҉ ̓̔̿̿̿̕̚۩◊} OH GOD ҉̵̞̟̠̖̗̘̙̜̝ ̞̟̠͇̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔
[15:48:12] <DW25> ̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̿̿̿̕ ̚̕̚͡ ͡҉ ҉̔̕̚̕̚҉ ~ ҉̵̞̟̠̖̗̘̙̜̝̞̟̠͇ ̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌̍ ̎̏̐̑̒̓̔̿̿̿̕̚̕̚͡ ͡ ҉҉ ̔̕̚̕̚҉ ҉̵̞̟̠̖̗̘Z̙̜̝̞̟̠ ̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌̎̏̐̑̒̓̔̿̿̿̕̚̕̚ # ҉̵̞̟̠̖̗̘̙̜̝̞̟̠͇ ̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌̍ ̎̏̐̑̒̓̔̿̿̿̕̚̕̚ ҉҉ ̔̕̚̕̚҉ ҉̵̞̟̠̖̗̘̙̜̝̞Ì
[15:48:18] <DW25> Ÿ̠͇ ̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌̍ ̎̏̐̑̒̓̔̿̿̿̕̚̕̚͡ # ̎̏̐̑ ̕̚̕̚ ̔̕̚̕̚҉ ҉̵̞̟̠̖̗̘̙̜̝̞̟̠͇ ̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌̍ ̎̏̐̑̒̓̔̿̿̿̕̚̕̚͡ ͡҉҉̔̕̚̕̚҉ ͡҉҉̔̕̚̕̚҉ ҉̵̞̟̠̖̗̘̙̜̝̞̟̠͇ ̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌̍ A̎̏̐̑L̓̔̿̿̿̕̚̕̚͡ ͡҉҉G̔̕̚̕̚҉...
[15:48:23] <DW25> ...҉̵̞̟̠̖̗̘̙̜̝̞̟̠͇ ̊̋̌̍̎̏̐̑̒̓̔̊̋̌̍ ̎̏̐̑̒̓̔̿̿̿̕̚̕̚͡ ͡҉҉ ̕̚̕̚ ̔̕̚̕̚҉◊ख़҉̵̞ ̒̓̔̕̚ ̍̎̏̐̑̒̓̔̕̚̕̚ ̡̢̛̗̘̙̜̝ ͡҉O҉ ̵̡̢̢̛̛̛̖̗̘̙̜̝̞̟ ̠̖̗̘̙̜̝̞̟̠̊̋̌̍̎
[15:50:11] <firetamer2> O.o
[15:54:53] <Violet> O_____O
#2170
2.46/5
Daikenkai
2010-12-17
[19:55:40] <Vyacheslav> Have any of you guys seen a picture of Helen Keller's family?
[19:55:51] <Snugglepuddi> Erm.
[19:55:53] <Snugglepuddi> No?
[19:55:54] <Vyacheslav> ...Neither has she.
[19:56:13] <sunsanta> BAHAHAHAHAHAHAHAA
[19:56:20] <sunsanta> that is the cruelest joke ever.
[19:56:29] <sunsanta> heard today*
[20:00:58] <Vyacheslav> Why does Helen Keller masturbate with one hand? So she can moan with the other.
#2177
2.33/5
Daikenkai
2010-12-23
[20:08:07] <~blue_tetris> Do you have meaty foreskin days like the rest of us?
[20:08:10] <SlappyMcGee> :/
[20:08:28] <SlappyMcGee> I do not appreciate Aidiera.
[20:08:42] <~blue_tetris> Some days, my foreskin is taut and firm, and other days, it is a manifold cashmere blanket of penis-sheet.
[20:08:55] <Aidiera> My apologies.
[20:09:02] <~blue_tetris> I wouldn't call it bad, so much as intriguing.
[20:09:10] <Aidiera> It's like a cape for Captain Cock, right?
[20:10:03] <Snuggletummy> Sometimes my foreskin has to be placed into the immobilizer.
[20:10:14] <SlappyMcGee> Hahahaha.
[20:10:26] <~blue_tetris> Hahahahaha.
[20:10:37] <Scarlet> haha
[20:10:38] <~blue_tetris> The immobilizer is foreskin for my arm.
#2180
2.33/5
Daikenkai
2010-12-23
[17:18:51] <@reindeer> i need more red wine
[17:20:25] <srsfkncore> i need more hard liquor
[17:20:49] <srsfkncore> real men eat the distillery with their distilled liquor
#2059
2.23/5
Daikenkai
2010-09-26
<&oblique> :(
<Daik> :(
<Orange> ):
<Daik> :<
<Orange> >:
<Daik> :[
<Orange> ]:
<Daik> D:
<Orange> :D
<Daik> HAH
#2132
1.77/5
Daikenkai
2010-11-19
[20:40:19] <Daeris> CAUSE YOU NEED TO HIDE YOUR KIDS.
[20:40:21] <sunset> LET'S MAKE IT THAT.
[20:40:23] <Daeris> HIDE YOUR WIFE.
[20:40:25] <Daeris> HIDE YOUR KIDS.
[20:40:28] <Daeris> HIDE YOUR WIFE.
[20:40:34] <sunset> CUZ HE'S RAPIN ERRBODY OUT HERE
[20:40:43] <Daeris> NO
[20:40:45] <candy> OBVIOUSLY WE HAVE A RAPIST
[20:40:47] <Daeris> YOU HAVE TO HIDE YOUR HUSBAND
[20:40:54] <Daeris> THEN HE'LL RAPE EVERYONE OUT THERE.
[20:41:06] <sunset> HES CLIMBING IN YO CHANNELS
[20:41:10] <sunset> HES KICKING YOU OUT.
[20:41:15] <sunset> TRYING TO BAN YOU SO YOU NEED TO
[20:41:21] <sunset> HIDE YOUR NICK
[20:41:39] <sunset> YOU DON'T HAVE TO COME AND CONFESS
[20:41:43] <sunset> WE'RE SCANNING FOR YOU
[20:41:46] <sunset> WE GON' BAAAN YOU
[20:41:48] <sunset> WE GON' BAAN YOU
[20:41:58] <sunset> SO YOU CAN RAGEQUIT TILL THAT
[20:42:03] <sunset> RAGEQUIT TILL THAT
[20:42:05] <sunset> alright stop
[20:42:10] <Daeris> HAMMER TIME.
#2537
1.71/5
Daikenkai
2012-02-13
[12:19] <+TS> To begin with, all three of you are dumb.
[12:19] <+TS> Why argue?!
[12:19] <kuri__> im not dumb TS
[12:19] <kuri__> that is not true!
#2094
1.62/5
Daikenkai
2010-10-20
[20:42:54] * &AlliedEnvy goes to tutor C#
[20:44:20] <GamingWolf> TELL HIM TO PAY YOU
[20:44:47] <GamingWolf> Unless he can stump you in trivia... then he doesn't have to pay.
[20:46:49] <incluye> C##C#CC#C#
[20:49:11] <GamingWolf> You better C# or you'll Bь
[20:49:39] <GamingWolf> ♪♪♪♪
[20:56:42] <nevada> that was pretty bad
[21:05:05] <GamingWolf> I only do bad when I feel pretty.
#1898
1.44/5
Daikenkai
2010-06-30
<ska> why did the chinaman get trapped by snow; even after calling 3 snow shovellers?
<Inspired> Why?
<ska> when the shovellers asked if he was okay, he responded, "SNOW PROBLEM!!"
<ska> [23:45] <Vyacheslav> Snow problem!
<Vyacheslav> :P
<ska> just made that up on the spot :D
<ska> xD
-->| Theodore (Theodore_o@scave-BDB0D4D1.hsd1.ga.comcast.net) has joined #n
<ska> haha orange
<ska> now i just need someone to say something extremely seedy so i can put them efore you!
<Orange> Yep.
<Inspired> Where's Eiturlyf when you need him?

...

<Yahoozy> Who the hell is Djikstra?
<Vyacheslav> Mr. Lim
<Yanni> Daaaaaaikenkai?
<Lim> yeeeeeeees?
<Yanni> And he's uhhh.
<Yanni> Wait, wait, I know the original name.
<Lim> *jeopardy theme
<Theodore> ninjutsu
<Yanni> That one with the Yoshi sig.
<Theodore> jutsu
<Yanni> DDRave?
<Yahoozy> DDRave.
<Yahoozy> Ha!
<Lim> yanni wins the prize!
<Yahoozy> WAIT WHAT
<Yahoozy> COME ON
<Yanni> NAH MAN
<Yahoozy> EXACT FUCKING SECOND
<Lim> on my chat, it shows yanni first :P
<Yanni> SORRY BRO
<Theodore> mine too
<Yahoozy> EXACT SAME FUCKING SECOND
<Yahoozy> FUCK YOU, YANNI
<Yanni> SECOND PLACE IS COOL TOO MAN
<Yahoozy> NOT FUCKING HAVING IT
<Vyacheslav> O_O
<Theodore> maybe it was lag
<ska> SNOW FUCKING PROBLEM HA. HA HA
<Vyacheslav> xD
<Vyacheslav> Love that show.
<ska> I ADMIT I RANDOMLY SKIPPED AND IT WENT STRAIGHT TO THAT BIT HAHAHAAH
#1941
1.09/5
Daikenkai
2010-07-23
<scythe> Why do they make seven different flavors of Runts?
<scythe> They all suck!
<scythe> Except the banana ones.
<daik> quite the contrary for me.
<scythe> They should just sell "delicious banana shaped candies".
<daik> because none of them can suck. only you can suck them.
<Rhekatou> µ_µ
#2140
1.07/5
Daikenkai
2010-11-26
[16:59:42] * Tunc (tuncido123@70FBCEBA.3D623052.54223848.IP) has joined #moa
[16:59:50] <Tunc> Oh shit.
[16:59:52] * Tunc (tuncido123@70FBCEBA.3D623052.54223848.IP) has left #moa
#2092
0.90/5
Daikenkai
2010-10-19
<Xenorax> Vyacheslav, you know SKyline is person?
#1989
0.22/5
Daikenkai
2010-08-13
<Tunc> and i came up with something really funny about it to post as a status
<Tunc> then i remembered it's 4:01 am and only 10 people are online
<Daik> really?
<Tunc> so I will post it when most people are online
<Tunc> yes
<Daik> 9:01 PM here.
<Tunc> so they will like my status
<Tunc> and press like
<Tunc> so i won't look like "look the lonely weirdo has no likes ha a"
<Tunc> hehe
<Tunc> im so genious dude
<Tunc> so genious you want some brains?
<Tunc> only $1000000000000000000000
<Tunc> serious bro
<Tunc> i need to sleep so bad
<Tunc> um
<Tunc> yea
<Daik> uh, hey genious
<Tunc> hey daik
<Daik> what's 1000000000000000000000 fully spelled out?
=-= Tunc is now known as genious
<genious> dunno
<Daik> exactly.
<genious> how many 0s are there?
<Daik> anyways,
<genious> yes
<Daik> it's spelled genius, genious.
<genious> im a genious
<Daik> GOOD
<Daik> GAME
<genious> fuck
<genious> damn
<genious> sex